Zásady primeraného použitia služby Workplace


Vitajte v službe Workplace from Meta!
Upozorňujeme, že ide o inú službu, ako je spotrebiteľská verzia Facebooku a je určená na použitie pre organizácie. To znamená, že ak používate našu službu na pracovisku alebo na zariadení alebo v účte, ktoré vám vydal váš zamestnávateľ alebo iná organizácia (vaša „Organizácia“), táto Organizácia má pravdepodobne svoje vlastné zásady týkajúce sa vášho používania služby Workplace a vaše používanie služby by malo podliehať daným zásadám. Kontaktuje, prosím, vašu Organizáciu v prípade, že máte nejaké otázky ohľadom jej zásad. Informácie o postupoch pri ochrane súkromia v službe Workplace nájdete v Zásadách ochrany súkromia pre službu Workplace. Prístup k rozhraniam API služby Workplace sa riadi Podmienkami platformy Workplace.

Zodpovedné používanie služby Workplace
Okrem zásad vašej Organizácie sme aj my pre vás vytvorili nasledujúce pravidlá, ktoré vám pomôžu zaistiť zodpovedné používanie našich služieb.
Pri používaní služby Workplace nesmiete:
  • Utajovať svoju totožnosť, vydávať sa za niekoho iného alebo skresľovať svoje pridruženie k akejkoľvek osobe alebo subjektu.
  • Zapájať sa do akejkoľvek aktivity, ktorá predstavuje zneužívanie detí, ublíženie alebo v dôsledku ktorej im hrozí ublíženie.
  • Vytvárať alebo zobrazovať obsah, ktorý je nezákonný, diskriminačný, škodlivý, podvodný, klamlivý alebo hanlivý, alebo ktorý propaguje alebo podporuje násilie, porušovanie právnych predpisov, sebapoškodzovanie, poruchy príjmu potravy alebo užívanie drog.
  • Porušovať právne predpisy alebo práva spoločnosti Meta alebo akejkoľvek tretej strany.
  • Zasahovať do normálneho fungovania služby Workplace alebo do používania tejto služby niekým iným.
  • Sprístupňovať službu Workplace alebo súvisiaci obsah alebo informácie prostredníctvom prostriedkov, ktoré nie sú povolené spoločnosťou Meta (aj prostredníctvom tzv. scrapingu (získavanie informácií z akéhokoľvek zdroja) alebo crawlingu (indexové prehľadávanie)); obchádzať kontroly prístupu; alebo sa inak pokúšať získať neoprávnený prístup do služby Workplace alebo súvisiacich systémov, k heslám alebo účtom.
  • Zdieľať prístupové tokeny administrátora alebo udeľovať podobné prístupové práva k aplikáciám akejkoľvek tretej strane, ktorá nie je výslovne schválená spoločnosťou Meta. Ak sa rozhodnete udeliť takéto prístupové práva administrátora, buď prostredníctvom tokenu alebo povolenia prístupu k aplikáciám, schválenej tretej strane, môžete jej povoliť prístup k vašim údajom alebo obsahu iba v rozsahu potrebnom na účel schválený spoločnosťou Meta a v súlade s vašimi pokynmi. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek obmedziť takýto prístup tretích strán (napr. resetovaním prístupového tokenu alebo odstránením povolenia prístupu k aplikáciám), ak sa domnievame, že prístupové práva boli alebo budú zneužité.
  • Nahrávať vírusy, škodlivý softvér alebo iný škodlivý kód alebo robiť čokoľvek, čo by mohlo poškodiť, zablokovať, preťažiť alebo narušiť službu Workplace alebo súvisiace systémy (ako útok typu „odmietnutie služby“ alebo rušenie zobrazovania stránok alebo iných funkcií služby Workplace).
Upozorňujeme, že služba Workplace nie je určená pre deti mladšie ako 13 rokov, preto, ak máte menej ako 13 rokov, nemáte povolený prístup k tejto službe a ani ju nemôžete používať.

Naše povinnosti a vaša odozva
Spoločnosť Meta môže nasadiť automatické technológie na detekciu detskej pornografie, iného nezákonného alebo hanlivého materiálu alebo akéhokoľvek materiálu, o ktorom sa odôvodnene domnievame, že môže spôsobiť ujmu službe Workplace, používateľom alebo tretím stranám.
Môžeme (ale nie sme povinní) odstrániť alebo obmedziť prístup k akýmkoľvek vašim údajom alebo obsahu, ak sa domnievame, že porušujú tieto Zásady primeraného použitia, vašu zákaznícku zmluvu o službe Workplace s vašou Organizáciou alebo príslušné platné právne predpisy alebo nariadenia. Spoločnosť Meta vám alebo vašej Organizácii poskytne príslušné oznámenie o takomto konaní, pokiaľ to právne predpisy nezakazujú.
Uvítame akúkoľvek odozvu, pokiaľ ide o službu Workplace, berte však na vedomie, že vaše pripomienky alebo návrhy môžeme použiť bez akejkoľvek povinnosti voči vám alebo kompenzácie pre vás.

Posledná aktualizácia: 10. januára 2022