Podmienky služby Workplace


ZARUČUJETE SA A VYHLASUJETE, ŽE UZATVÁRATE TIETO PODMIENKY SLUŽBY WORKPLACE ONLINE („ZMLUVA“) V MENE SPOLOČNOSTI ALEBO INEJ PRÁVNICKEJ OSOBY A ŽE MÁTE PLNÚ PRÁVOMOC ZAVIAZAŤ TÚTO OSOBU TOUTO ZMLUVOU. NASLEDUJÚCE ODKAZY V ZMYSLE „VY“, „VAŠE“ ALEBO „ZÁKAZNÍK“ ODKAZUJÚ NA TAKÝTO SUBJEKT.
Ak máte hlavné miesto podnikania v USA alebo Kanade, táto Zmluva je zmluvou medzi vami a spoločnosťou Meta Platforms, Inc. V opačnom prípade je táto Zmluva zmluvou medzi vami a spoločnosťou Meta Platforms Ireland Ltd. „Meta“ a zámená „my“, „nám“, „náš“ a ich tvary znamenajú podľa potreby spoločnosť Meta Platforms, Inc. alebo Meta Platforms Ireland Ltd.
Nasledujúce pojmy sa vzťahujú na vaše používanie služby Workplace. Beriete na vedomie, že funkcie a funkcionalita služby Workplace sa môžu líšiť a časom meniť.
Určité pojmy s veľkými začiatočnými písmenami sú vymedzené v oddiele 12 (Vymedzenie pojmov) a ostatné sú vymedzené podľa kontextu v rámci tejto Zmluvy.
 1. Používanie služby Workplace
  1. Vaše práva na používanie. Počas Platnosti Zmluvy máte nevýhradné, neprevoditeľné právo bez práva udeliť sublicenciu na prístup k službe Workplace a jej používanie v súlade s touto Zmluvou. Používanie služby Workplace je obmedzené na Používateľov (v príslušných prípadoch vrátane Používateľov vašich Afiliácií), ktorým umožníte vytvorenie účtov a nesiete zodpovednosť za všetkých Používateľov, dodržiavanie tejto Zmluvy z ich strany, za ich prístup k službe Workplace a jej používanie. Na ujasnenie uvádzame, že službu Workplace poskytujeme ako službu pre vás, nie pre jednotlivých Používateľov.
  2. Účty. Vaša registrácia a informácie v rámci účtu administrátora musia byť presné, úplné a priebežne aktualizované. Účty Používateľov sú určené pre jednotlivých Používateľov a nesmú sa zdieľať ani prenášať. Musíte zachovávať dôvernosť všetkých prihlasovacích údajov a súhlasíte s tým, že okamžite upozorníte spoločnosť Meta, ak zistíte akékoľvek neoprávnené použitie vašich účtov alebo prihlasovacích údajov.
  3. Obmedzenia. Nebudete (a nedovolíte nikomu inému): (a) používať službu Workplace v mene žiadnej tretej strany alebo ju dávať do nájmu alebo prenájmu, poskytovať prístup k službe Workplace alebo sublicencie na službu Workplace žiadnej tretej strane okrem Používateľov tak, ako to povoľuje táto Zmluva; (b) podrobovať reverznému inžinierstvu, dekompilovať, rozkladať alebo inak sa usilovať o získanie zdrojového kódu k službe Workplace s výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne povolené platnými právnymi predpismi (a to iba s predchádzajúcim oznámením spoločnosti Meta); (c) kopírovať, upravovať alebo vytvárať odvodené diela služby Workplace; (d) odstraňovať, upravovať alebo zatajovať akékoľvek oznámenia o vlastníctve alebo iné oznámenia obsiahnuté v rámci služby Workplace; alebo (e) verejne šíriť technické informácie týkajúce sa výkonu služby Workplace.
  4. Nastavenie. Pri nastavení vašej inštancie služby Workplace určíte jedného alebo viacerých Používateľov, ktorí budú administrátormi systému Vašej komunity v službe Workplace, a budú zodpovední za správu vašej inštancie služby Workplace. Musíte zabezpečiť, aby ste mali neustále aspoň jedného aktívneho administrátora systému vašej inštancie služby Workplace.
  5. API služby Workplace. Počas Platnosti vám môže spoločnosť Meta poskytnúť jedno alebo viac API služby Workplace, aby ste mohli vyvinúť a používať služby a aplikácie, ktoré doplnia vaše používanie služby Workplace. Akékoľvek používanie API služby Workplace z vašej strany, zo strany vašich Používateľov alebo akejkoľvek tretej strany vo vašom mene budú upravovať príslušné ustanovenia Podmienok platformy Workplace, ktorú aktuálne nájdete na stránke workplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy v znení neskorších zmien a doplnení priebežne uskutočňovaných spoločnosťou Meta.
  6. Podpora. Poskytneme vám podporu pre službu Workplace prostredníctvom karty priama podpora v administrátorskom paneli služby Workplace („Kanál priamej podpory“). Ak chcete vyriešiť nejakú otázku alebo nahlásiť problém v súvislosti so službou Workplace, môžete odoslať žiadosť o podporu vznesením požiadavky cez Kanál priamej podpory („Žiadosť o podporu“). Počiatočnú odpoveď na každú Žiadosť o podporu poskytneme do 24 hodín od času, kedy sme dostali e-mailové potvrdenie, že vaša Žiadosť o podporu bola platne vznesená prostredníctvom Kanála priamej podpory.
 2. Vaše údaje a povinnosti
  1. Vaše údaje. Na základe tejto Zmluvy:
   1. si ponechávate všetky práva, právne nároky a právny záujem (vrátane práv duševného vlastníctva), ktoré sa na Vaše údaje viažu,
   2. počas Platnosti udeľujete spoločnosti Meta nevýhradné, celosvetové, bezplatné a plne uhradené právo na používanie Vašich údajov výlučne na poskytovanie služby Workplace (a súvisiacej podpory) pre vás v súlade s touto Zmluvou a
   3. beriete na vedomie, že spoločnosť Meta je sprostredkovateľ údajov a vy ste prevádzkovateľ Vašich údajov, pričom uzatvorením tejto Zmluvy dávate pokyn spoločnosti Meta na spracúvanie Vašich údajov vo vašom mene, len na účely uvedené v tejto Zmluve a v súlade s touto Zmluvou (vrátane Dodatku k spracúvaniu údajov).
  2. Vaše povinnosti. Súhlasíte, že (a) nesiete výhradnú zodpovednosť za presnosť a obsah vašich údajov; (b) získate všetky potrebné práva a súhlasy vyžadované Zákonmi od Vašich Používateľov a všetkých príslušných tretích strán, aby ste umožnili zhromažďovanie a používanie Vašich údajov ako sa uvádza v tejto Zmluve; a (c) Vaše používanie služby Workplace vrátane Vašich údajov a ich používania podľa tejto Zmluvy nebude porušovať žiadne Zákony ani práva tretích strán vrátane práv duševného vlastníctva, práv na ochranu súkromia alebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch. Ak bude niektorý z Vašich údajov uvedený alebo použitý v rozpore s týmto oddielom 2, súhlasíte s tým, že ho zo služby Workplace okamžite odstránite. Nesiete výlučnú zodpovednosť za akékoľvek rozhodnutie zdieľať Vaše údaje medzi Používateľmi alebo s akýmikoľvek tretími stranami a spoločnosť Meta nenesie zodpovednosť za používanie, prístup, zmenu, šírenie alebo vymazanie Vašich údajov osobami, ktorým ste ich vy alebo vaši Používatelia sprístupnili.
  3. Zakázané údaje. Súhlasíte s tým, že v službe Workplace nebudete uvádzať žiadne informácie alebo údaje, ktoré podliehajú ochrane a/alebo obmedzeniam, pokiaľ ide o kontrolu šírenia podľa platných zákonov a/alebo predpisov („Zakázané informácie“). Pokiaľ ide o zdravotné informácie, beriete na vedomie, že spoločnosť Meta nie je obchodným partnerom alebo subdodávateľom (v zmysle, v akom sú tieto termíny definované v zákone o prenosnosti a záruke zdravotného poistenia („HIPAA“)) a HIPAA sa nevzťahuje na službu Workplace. Spoločnosť Meta nebude podľa tejto Zmluvy niesť žiadnu zodpovednosť za Zakázané informácie bez ohľadu na čokoľvek, čo by bolo v rozpore s tu uvedeným.
  4. Odškodnenie. Obránite, odškodníte a ochránite spoločnosť Meta (a jej Pridružené spoločnosti a ich príslušných riaditeľov, funkcionárov, zamestnancov, agentov a zástupcov) v súvislosti so všetkými nárokmi (tretích strán a/alebo Používateľov), nákladmi, škodami, záväzkami a výdavkami (vrátane primeraných poplatkov na právne zastúpenie), ktoré vyplývajú z vášho porušenia alebo údajného porušenia tohto oddielu 2, alebo inak súvisia s Vašimi údajmi, Vašimi zásadami alebo používaním služby Workplace v rozpore s touto Zmluvou. Spoločnosť Meta sa môže zúčastniť na obhajobe a vyrovnaní akéhokoľvek takéhoto nároku so svojím vlastným právnym zástupcom a na vlastné náklady. Žiaden nárok nesmiete vyrovnávať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Meta, ak by vyrovnanie vyžadovalo, aby spoločnosť Meta podnikla akékoľvek kroky, zdržala sa akéhokoľvek konania alebo priznala akúkoľvek zodpovednosť.
  5. Zálohovanie a vymazanie údajov. Spoločnosť Meta neposkytuje službu archivácie a nesiete výlučnú zodpovednosť za vytváranie záloh Vašich údajov. Vaše údaje pozostávajúce z obsahu Používateľa môžete kedykoľvek počas platnosti Zmluvy odstrániť prostredníctvom funkcie administrátora systému služby Workplace.
  6. Súhrnné údaje. V súlade s touto Zmluvou môžeme generovať aj súhrnné štatistické a analytické údaje odvodené z vášho používania služby Workplace („Súhrnné údaje“), ale tieto Súhrnné údaje nebudú obsahovať Vaše údaje ani žiadne osobné údaje.
 3. Zabezpečenie údajov
  1. Zabezpečenie Vašich údajov. Budeme používať náležité technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia určené na ochranu Vašich údajov, ktoré máme k dispozícii, pred neoprávneným prístupom, zmenou, poskytnutím alebo zničením, ako je to uvedené v Dodatku k zabezpečeniu údajov.
  2. Zákonné poskytnutie a Žiadosti tretích strán. Všeobecne zodpovedáte za odpovedanie na žiadosti tretích strán týkajúce sa Vašich údajov, napríklad žiadostí regulačných orgánov, Používateľov alebo orgánu presadzovania práva („Žiadosti tretích strán"), beriete však na vedomie, že spoločnosť Meta môže v reakcii na Žiadosť tretej strany poskytnúť Vaše údaje, aby dodržala svoje zákonné požiadavky. Za takýchto okolností vyvinieme v rozsahu povolenom zákonom a podmienkami Žiadosti tretej strany primerané úsilie na to, aby sme (a) vás informovali o prijatí Žiadosti tretej strany a požiadali tretiu stranu, aby vás kontaktovala a (b) dodržali vaše opodstatnené požiadavky týkajúce sa vášho úsilia namietať voči Žiadosti tretej strany na vaše vlastné náklady. Najprv sa pokúsite sami získať informácie potrebné na odpovedanie na Žiadosť tretej strany a kontaktujete nás iba v tom prípade, že tieto informácie nemôžete odôvodnene získať.
 4. Platba
  1. Poplatky. Súhlasíte s tým, že zaplatíte spoločnosti Meta štandardné sadzby za službu Workplace (v súčasnosti zverejnené tu: https://www.workplace.com/pricing) za vaše používanie služby Workplace s výhradou akéhokoľvek obdobia bezplatnej skúšobnej verzie, ako sa uvádza v oddiele 4.f (Bezplatná skúšobná verzia), pokiaľ nebude inak dohodnuté v podpísanom písomnom dokumente. Všetky poplatky podľa tejto Zmluvy budú uhradené v USD, pokiaľ nebude inak stanovené v produkte alebo inak dohodnuté v podpísanom písomnom dokumente. Všetky poplatky budú uhradené v plnej výške v súlade s vaším spôsobom platby podľa oddielu 4.b. Akékoľvek oneskorené platby podliehajú manipulačnému poplatku vo výške 1,5 % mesačne z dlžnej sumy alebo vo výške maximálnej sumy povolenej zákonom, podľa toho, ktorá z nich je nižšia.
  2. Spôsob platby. Keď uzavriete túto Zmluvu, súhlasíte s tým, že uhradíte poplatky v jednej z dvoch kategórií platieb: (i) ako zákazník platiaci platobnou kartou (bez ohľadu na to, či platíte priamo alebo prostredníctvom platobnej platformy tretej strany) alebo (ii) ako zákazník platiaci na faktúru, ako bude určené podľa uváženia spoločnosti Meta. Zákazníci platiaci platobnou kartou sa môžu (na základe vlastného uváženia spoločnosti Meta) stať zákazníkmi platiacimi na faktúru (a naopak) na základe faktorov, ako je počet Používateľov a platobná schopnosť, ale spoločnosť Meta si vyhradzuje právo kedykoľvek vás reklasifikovať na zákazníka platiaceho platobnou kartou alebo zákazníka platiaceho na faktúru.
   1. Zákazníci platiaci platobnou kartou. Používanie služby Workplace bude zákazníkom platiacim platobnou kartou zúčtované na ich zvolených platobných kartách.
   2. Zákazníci platiaci na faktúru. Zákazníkom platiacim na faktúru spoločnosť Meta predĺži úverový limit a faktúra im bude vystavovaná mesačne, pokiaľ nebude inak dohodnuté v podpísanom písomnom dokumente. Ak spadáte do kategórie zákazníka platiaceho na faktúru, zaplatíte všetky poplatky splatné podľa tejto Zmluvy v plnom rozsahu a v disponibilných prostriedkoch podľa našich pokynov do 30 dní od dátumu fakturácie.
   3. Súhlasíte s tým, že pri prijatí tejto Zmluvy alebo kedykoľvek neskôr predložíte správu o podnikateľskom úvere od úverového úradu.
  3. Dane. Všetky poplatky sú uvedené bez akýchkoľvek uplatniteľných daní a ste povinní zaplatiť a znášať všetky dane z obratu, užívateľské dane, dane z predaja a služieb, dane z pridanej hodnoty, dane vyberané zrážkou alebo podobné dane alebo clá, či už domáce alebo zahraničné, súvisiace s transakciami podľa tejto Zmluvy, ktoré sú iné ako dane založené na príjme spoločnosti Meta. Všetky splatné sumy podľa tejto Zmluvy zaplatíte v plnej výške bez akéhokoľvek započítania pohľadávok, protipohľadávok, odpočtov a zrážok. V prípade, že akákoľvek platba, ktorú uskutočníte podľa tejto Zmluvy, podlieha odpočtu alebo zrážke, zodpovedáte za to, že príslušnú daň uhradíte príslušným daňovým orgánom, a nesiete finančnú zodpovednosť za úroky, pokuty, penále alebo podobné záväzky vyplývajúce z vášho zlyhania včas previesť tieto dane na príslušný vládny orgán alebo úrad. Beriete na vedomie a akceptujete, že pristupujete k službe Workplace a používate ju na fakturačnej adrese uvedenej v tejto Zmluve alebo na inej adrese, ktorú nám písomne poskytnete, a ak je táto adresa v USA, budeme vám účtovať príslušnú daň z predaja/použitia v USA na základe lokácie vašej fakturačnej adresy. Ak štátny daňový orgán USA tvrdí, že spoločnosť Meta mala od vás vybrať dane a vy ste zaplatili tieto dane priamo štátu, súhlasíte s tým, že nám poskytnete dôkaz o tom, že táto daň bola zaplatená (k spokojnosti tohto daňového orgánu) do tridsiatich (30) dní od písomnej žiadosti spoločnosti Meta v tejto veci. Súhlasíte s tým, že nás odškodníte za akékoľvek nedoplatky alebo neplatenie akýchkoľvek daní, pokút a úrokov.
  4. Pozastavenie. Bez toho, aby to malo vplyv na naše ostatné práva podľa tejto Zmluvy, v prípade, že nezaplatíte akékoľvek poplatky do dátumu splatnosti, môžeme pozastaviť všetky služby alebo ich časť v rámci služby Workplace (vrátane prístupu k plateným službám), až kým nebudú všetky v plnej výške zaplatené.
  5. Bezplatný prístup k programu Workplace for Good. Bez ohľadu na oddiel 4.a, ak požiadate o bezplatný prístup v rámci programu Workplace for Good a spoločnosť Meta určí, že spĺňate podmienky v súlade so zásadami spoločnosti Meta (v súčasnosti uvedenými na adrese https://work.workplace.com/help/work/142977843114744), priebežne vám budeme poskytovať službu Workplace bezplatne v súlade s uvedenými zásadami. Ak v dôsledku zmeny našich zásad stratíte nárok na bezplatný prístup, spoločnosť Meta vám to oznámi tri (3) mesiace vopred a po takomto oznámení sa bude uplatňovať oddiel 4.a.
  6. Bezplatná skúšobná verzia. Spoločnosť Meta vám môže na základe vlastného uváženia ponúknuť bezplatnú skúšobnú verziu služby Workplace na stanovené obdobie, ktorého trvanie bude stanovené na základe vlastného uváženia spoločnosti Meta a bude vám oznámené cez administrátorsky panel vo vašej inštancii služby Workplace. Na konci obdobia takejto bezplatnej skúšobnej verzie sa bude uplatňovať oddiel 4.a (Poplatky).
 5. Dôvernosť informácií
  1. Povinnosti. Každá strana súhlasí s tým, že všetky obchodné, technické a finančné informácie, ktoré získa (ako „Prijímajúca strana“) od poskytujúcej strany v súvislosti s touto Zmluvou („Poskytujúca strana“), tvoria dôverný majetok Poskytujúcej strany („Dôverné informácie“) za predpokladu, že sú označené ako dôverné alebo chránené v čase poskytnutia alebo by si Prijímajúca strana mala byť opodstatnene vedomá ich dôvernosti alebo ochrany z dôvodu povahy poskytnutých informácií a okolností súvisiacich s poskytnutím. Ak nie je výslovne povolené v tejto Zmluve, Prijímajúca strana (1) bude zachovávať dôvernosť a nebude poskytovať žiadne Dôverné informácie tretím stranám a (2) nebude používať Dôverné informácie na akékoľvek iné účely ako na plnenie svojich záväzkov a uplatňovanie svojich práv podľa tejto Zmluvy. Prijímajúca strana môže poskytnúť Dôverné informácie svojim zamestnancom, agentom, dodávateľom a ďalším zástupcom, ktorí ich oprávnene potrebujú vedieť (vrátane spoločnosti Meta, zamestnancov, agentov, dodávateľov a ďalších zástupcov jej Pridružených spoločností a subdodávateľov uvedených v oddiele 11.j), za predpokladu, že títo sú viazaní povinnosťami zachovávať ich dôvernosť, ktoré neposkytujú menšiu ochranu Dôverných informácií Poskytujúcej strany, ako je uvedené v tomto oddiele 5, a že Prijímajúca strana je naďalej zodpovedná za dodržiavanie ustanovení tohto oddielu 5 akoukoľvek takouto osobou.
  2. Výnimky. Povinnosti Prijímajúcej strany pokiaľ ide o zachovanie dôvernosti sa nebudú vzťahovať na informácie, v súvislosti s ktorými môže Prijímajúca strana dokázať, že: (a) boli oprávnene v jej vlastníctve alebo jej boli známe pred prijatím Dôverných informácií; b) sú alebo sa stali verejne známymi bez zavinenia Prijímajúcej strany; c) Prijímajúca strana ich právoplatne získala od tretej strany bez porušenia povinnosti zachovávať dôvernosť; alebo (d) sú nezávisle vyvinuté zamestnancami Prijímajúcej strany, ktorí nemali prístup k takýmto informáciám. Prijímajúca strana môže poskytnúť informácie v rozsahu vyžadovanom Zákonmi alebo súdnym príkazom za predpokladu, že (pokiaľ to Zákony nezakazujú) Prijímajúca strana o tom vopred informuje Poskytujúcu stranu a bude spolupracovať pri úsilí o dosiahnutie dôverného zaobchádzania s nimi.
  3. Príkaz na nápravu. Prijímajúca strana berie na vedomie, že použitie alebo poskytnutie Dôverných informácií v rozpore s týmto oddielom 5 môže spôsobiť značnú ujmu, za ktorú by náhrada škody nebola dostatočnou nápravou, a preto v súvislosti s akýmkoľvek takýmto hroziacim alebo skutočným použitím alebo poskytnutím informácií Prijímajúcou stranou bude mať Poskytujúca strana právo požadovať primeranú spravodlivú nápravu navyše k akýmkoľvek iným prostriedkom nápravy, ktoré môže mať zo zákona.
 6. Práva duševného vlastníctva
  1. Vlastnícke práva spoločnosti Meta. Toto je zmluva o prístupe do služby Workplace a jej používaní a Zákazníkovi neudeľuje žiadne vlastnícke práva. Spoločnosť Meta a jej poskytovatelia licencií si ponechajú všetky práva, právne nároky a právny záujem (vrátane všetkých práv duševného vlastníctva), ktoré sa viažu na službu Workplace, Súhrnné údaje, akékoľvek a všetky súvisiace a základné technológie, akékoľvek odvodené diela, úpravy alebo vylepšenia niektorého z vyššie uvedených, čo bolo vytvorené spoločnosťou Meta alebo v jej mene, a to aj na základe vašej Spätnej väzby (definovanej nižšie). Nebudú vám udelené žiadne práva okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve.
  2. Spätná väzba. Ak odošlete pripomienky, otázky, návrhy, prípady použitia alebo inú spätnú väzbu týkajúcu sa vášho používania služby Workplace alebo jej API alebo iných našich produktov alebo služieb („Spätná väzba“), môžeme túto Spätnú väzbu slobodne používať alebo využívať v súvislosti s ktorýmkoľvek z našich produktov alebo služieb alebo v súvislosti s produktmi alebo službami našich Afiliácií bez záväzku voči vám alebo náhrady pre vás.
 7. Vyhlásenie
  SPOLOČNOSŤ META VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK A VŠETKY ZÁRUKY A VYHLÁSENIA AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ ALEBO ZÁKONNÉ, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, VLASTNÍCKEHO NÁROKU ALEBO NEPORUŠENIA. NEZARUČUJEME, ŽE SLUŽBA WORKPLACE BUDE FUNGOVAŤ NEPRETRŽITE ALEBO BEZCHYBNE. MÔŽEME POVOLIŤ TRETÍM STRANÁM VYTVÁRAŤ A SPRÍSTUPŇOVAŤ SLUŽBY A APLIKÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽBY WORKPLACE, ALEBO MÔŽEME POVOLIŤ, ABY SA SLUŽBA WORKPLACE INAK INTEGROVALA S INÝMI SLUŽBAMI A APLIKÁCIAMI. SPOLOČNOSŤ META NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE SLUŽBY ALEBO APLIKÁCIE, KTORÉ SA ROZHODNETE POUŽÍVAŤ V SÚVISLOSTI SO SLUŽBOU WORKPLACE. VAŠE POUŽÍVANIE TÝCHTO SLUŽIEB A APLIKÁCIÍ PODLIEHA SAMOSTATNÝM PODMIENKAM A ZÁSADÁM A POTVRDZUJETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ICH POUŽIJETE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO.
 8. Obmedzenia zodpovednosti
  1. S VÝNIMKOU VYLÚČENÝCH NÁROKOV (DEFINOVANÝCH NIŽŠIE):
   1. ŽIADNA STRANA NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNU STRATU POUŽITIA, STRATENÉ ALEBO NEPRESNÉ ÚDAJE, PRERUŠENIE PODNIKANIA, NÁKLADY NA OMEŠKANIE, AKÉKOĽVEK NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY A NÁHRADY ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU (VRÁTANE STRATY ZISKU) BEZ OHĽADU NA SPÔSOB KONANIA, ČI UŽ V RÁMCI ZMLUVY, PREČINU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE STRANA BOLA VOPRED INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD; A
   2. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ JEDNEJ STRANY VOČI DRUHEJ STRANE NEPRESIAHNE SUMU, KTORÚ ZÁKAZNÍK SKUTOČNE ZAPLATIL ALEBO MÁ ZAPLATIŤ SPOLOČNOSTI META POČAS PREDCHÁDZAJÚCICH DVANÁSTICH (12) MESIACOV PODĽA TEJTO ZMLUVY, ALEBO AK NEBUDÚ ZAPLATENÉ ALEBO SPLATNÉ ŽIADNE POPLATKY POČAS TOHTO OBDOBIA, NEPRESIAHNE SUMU DESAŤTISÍC AMERICKÝCH DOLÁROV (10 000 USD).
  2. Na účely tohto oddielu 8 „Vylúčené nároky“ znamenajú: (a) povinnosť Zákazníka vyplývajúca z oddielu 2 (Vaše údaje a Vaše povinnosti) a (b) porušenie povinností zmluvnej strany uvedených v oddiele 5 (Dôvernosť informácií) s výnimkou nárokov, ktoré sa týkajú Vašich údajov.
  3. Obmedzenia uvedené v tomto oddiele 8 zostanú v platnosti a budú platiť aj v prípade, ak sa zistí, že niektorý obmedzený prostriedok nápravy uvedený v tejto Zmluve nesplnil svoj základný účel, pričom strany súhlasia, že žiadna strana neobmedzuje alebo nevylučuje svoju zodpovednosť za čokoľvek, čo podľa zákona nemôže byť obmedzené alebo vylúčené. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že naše poskytovanie služby Workplace sa zakladá na predpoklade, že naša zodpovednosť je obmedzená tak, ako je uvedené v tejto Zmluve.
 9. Platnosť a ukončenie
  1. Platnosť. Táto Zmluva začne platiť v deň, keď prvýkrát navštívite svoju inštanciu služby Workplace, a ostane v platnosti až do jej ukončenia v súlade s touto Zmluvou („Platnosť“).
  2. Ukončenie bez udania dôvodu. Bez toho, aby boli dotknuté vaše práva na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 2.d Dodatku k spracúvaniu údajov, môžete od tejto Zmluvy kedykoľvek a bez akéhokoľvek dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu odstúpiť formou oznámenia pre spoločnosť Meta tridsať (30) dní vopred, a to prostredníctvom vášho administrátora, ktorý sa rozhodne odstrániť vašu inštanciu služby Workplace v rámci produktu. Aj spoločnosť Meta môže kedykoľvek ukončiť túto Zmluvu bez akéhokoľvek dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu prostredníctvom oznámenia, ktoré vám bude poskytnuté tridsať (30) dní vopred.
  3. Ukončenie a pozastavenie zo strany spoločnosti Meta. Spoločnosť Meta si vyhradzuje právo ukončiť túto Zmluvu prostredníctvom odôvodnenej výpovede alebo vám okamžite pozastaviť prístup do služby Workplace, ak porušíte túto Zmluvu alebo ak považujeme takéto opatrenie za potrebné, aby sme zabránili narušeniu bezpečnosti, stability, dostupnosti alebo integrity služby Workplace.
  4. Vymazanie Vašich údajov. Spoločnosť Meta vymaže Vaše údaje okamžite po akomkoľvek ukončení Zmluvy, beriete však na vedomie, že vymazaný obsah môže zostať na záložných kópiách počas primeraného obdobia, kým nebude vymazaný. Ako je uvedené v oddiele 2.e, nesiete výlučnú zodpovednosť za vytváranie záloh Vašich údajov na vaše vlastné účely.
  5. Účinok ukončenia Zmluvy. Po akomkoľvek ukončení tejto Zmluvy: (a) vy a vaši Používatelia musíte okamžite prestať používať službu Workplace; (b) Prijímajúca strana na žiadosť Poskytujúcej strany a v súlade s oddielom 9.d okamžite vráti alebo vymaže Dôverné informácie Poskytujúcej strany, ktoré má k dispozícii; (c) bezodkladne zaplatíte spoločnosti Meta akékoľvek nezaplatené poplatky, ktoré vznikli pred ukončením Zmluvy; a (d) ak spoločnosť Meta bezdôvodne ukončí túto Zmluvu v súlade s oddielom 9.b, vráti vám pomernú časť všetkých poplatkov zaplatených vopred (v náležitých prípadoch); a (e) nasledujúce oddiely zostávajú v platnosti: 1.c (Obmedzenia), 2 (Používanie Vašich údajov a Vaše povinnosti) (iné ako oprávnenia spoločnosti Meta na Vaše údaje v oddiele 2.a), 3.b (Zákonné poskytnutie a Žiadosti tretích strán), 4 (Platba) až oddiel 12 (Vymedzenie pojmov). S výnimkou prípadov, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve, ak ktorákoľvek zmluvná strana uplatní akýkoľvek prostriedok nápravy vrátane ukončenia Zmluvy, nebude to mať vplyv na akékoľvek iné prostriedky nápravy, ktoré môže mať podľa tejto Zmluvy, zo zákona alebo inak.
 10. Ďalšie účty na Facebooku
  1. Osobné účty. Aby sa predišlo pochybnostiam, účty Používateľov sa odlišujú od akéhokoľvek osobného účtu na Facebooku, ktorý Používatelia môžu vytvárať v službe Facebooku pre spotrebiteľov („Osobné FB účty“). Osobné FB účty nepodliehajú tejto Zmluve, no podliehajú podmienkam spoločnosti Meta pre tieto služby, pričom platia medzi spoločnosťou Meta a príslušným používateľom.
  2. Služba Workplace a reklamy. V službe Workplace nebudeme zobrazovať Vašim Používateľom reklamy tretích strán a nebudeme používať Vaše údaje na poskytovanie alebo zacielenie reklamy na Vašich Používateľov ani na prispôsobenie používateľskej skúsenosti Vašich Používateľov na ich Osobných FB účtoch. Spoločnosť Meta môže však oznamovať informácie v rámci produktu alebo informovať administrátorov systému o funkciách, integráciách alebo funkcionalitách, ktoré súvisia so službou Workplace.
 11. Všeobecné ustanovenia
  1. Zmeny. Spoločnosť Meta môže kedykoľvek zmeniť podmienky tejto Zmluvy a zásady, na ktoré táto Zmluva odkazuje alebo ktoré sú jej súčasťou, okrem iného vrátane Dodatku k spracúvaniu údajov a Dodatku k prenosu údajov (aby dodržiavala príslušný zákon o ochrane údajov), Dodatku k zabezpečeniu údajov a Zásad primeraného použitia, pričom vám to oznámi e-mailom, prostredníctvom služby alebo inými primeranými prostriedkami („Zmena“). Ďalším používaním služby Workplace po uplynutí štrnástich (14) dní od nášho oznámenia vyjadrujete súhlas s touto Zmenou.
  2. Rozhodné právo. Táto Zmluva a používanie služby Workplace vami a vašimi Používateľmi, ako aj akékoľvek nároky, ktoré by mohli vzniknúť medzi vami a nami, sa riadia a musia byť vykladané v súlade s právnymi predpismi Spojených štátov amerických a štátu Kalifornia bez toho, aby sa uplatňovali ich princípy kolízie právnych poriadkov. Všetky nároky alebo žalobné dôvody, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo v súvislosti so službou Workplace, sa budú riešiť výhradne na Okresnom súde pre severný okres Kalifornie (District Court for the Northern District of California) alebo štátnom súde nachádzajúcom sa v okrese San Mateo a všetky strany súhlasia, že sa podrobia osobnej jurisdikcii týchto súdov.
  3. Celá Zmluva. Táto Zmluva (ktorá zahŕňa Zásady primeraného použitia) je celá zmluva medzi stranami týkajúca sa vášho prístupu k službe Workplace a jej používania a nahrádza všetky predchádzajúce vyhlásenia alebo zmluvy vzťahujúce sa na službu Workplace. Nadpisy sú uvedené len pre lepšiu prehľadnosť a pojmy ako „vrátane“ sa majú vykladať bez obmedzenia. Táto Zmluva je napísaná v americkej angličtine (USA), ktorá bude rozhodujúca v prípade rozporu s akoukoľvek preloženou verziou.
  4. Zrieknutie sa a oddeliteľnosť. Nedodržanie ustanovenia nebude považované za zrieknutie sa; zrieknutie musí byť písomne podpísané stranou, ktorá tvrdí, že ho sa zriekla. Akékoľvek podmienky uvedené v akejkoľvek objednávke Zákazníka alebo v obchodnom formulári nezmenia túto Zmluvu a sú týmto výslovne zamietnuté a každý takýto dokument slúži len na administratívne účely. Ak súd príslušnej jurisdikcie považuje akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy za nevynútiteľné, neplatné alebo inak v rozpore so zákonom, takéto ustanovenie bude vykladané tak, aby čo najlepšie splnilo svoje zamýšľané ciele, a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy zostanú v plnej platnosti a účinnosti.
  5. Zverejňovanie. Každá tlačová správa alebo marketingová kampaň o vzťahu strán si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas oboch strán. Bez ohľadu na vyššie uvedené: (a) v rámci svojej vlastnej spoločnosti môžete počas Platnosti zverejňovať alebo propagovať používanie služby Workplace (napr. podporovať jej osvojenie si Používateľmi) s ohľadom na priebežne poskytované príručky používania značky spoločnosti Meta a (b) spoločnosť Meta môže odkazovať na vaše meno a váš status zákazníka služby Workplace.
  6. Postúpenie. Žiadna strana nesmie postúpiť túto Zmluvu alebo svoje práva alebo povinnosti podľa tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany s výnimkou, že spoločnosť Meta môže postúpiť túto Zmluvu bez súhlasu na ktorúkoľvek svoju Pridruženú spoločnosť alebo v súvislosti so zlúčením, reorganizáciou, akvizíciou alebo iným prevodom celého alebo v podstate celého svojho majetku alebo cenných papierov s hlasovacím právom. S ohľadom na vyššie uvedené, táto Zmluva bude záväzná a nadobudne účinnosť v prospech oprávnených nástupcov a nadobúdateľov každej strany. Nepovolené postúpenie je neplatné a spoločnosti Meta nevzniknú týmto žiadne záväzky.
  7. Nezávislá zmluvná strana. Strany sú nezávislé zmluvné strany. Táto Zmluva nevytvára žiadne zastúpenie, partnerstvo, spoločný podnik alebo pracovný pomer a žiadna strana nemá právomoc zaväzovať druhú stranu.
  8. Žiadne oprávnené osoby tretej strany. Táto Zmluva prináša prospech spoločnosti Meta a Zákazníkovi a neexistujú žiadne zamýšľané oprávnené osoby tretej strany vrátane žiadnych Používateľov.
  9. Oznámenia. Ak ukončujete túto Zmluvu v súlade s oddielom 9.b, musíte upovedomiť spoločnosť Meta prostredníctvom svojho správcu systému, že ste sa rozhodli odstrániť svoju inštanciu služby Workplace v rámci produktu. Akékoľvek iné oznámenie podľa tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a musíte ho poslať spoločnosti Meta na nasledujúcu adresu (podľa situácie): v prípade spoločnosti Meta Platforms Ireland Ltd, na adresu 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, Attn: Legal a v prípade spoločnosti Meta Platforms Inc. na adresu 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 USA, Attn: Legal. Spoločnosť Meta môže posielať oznámenia na e-mailovú adresu uvedenú v účte Zákazníka. Spoločnosť Meta môže tiež poskytovať oznámenia o prevádzke týkajúce sa služby Workplace alebo iné obchodné oznámenia prostredníctvom správ Používateľom v rámci služby Workplace alebo viditeľných príspevkov uverejnených v rámci služby Workplace.
  10. Subdodávatelia. Spoločnosť Meta môže využívať služby subdodávateľov a umožňovať im uplatňovať práva spoločnosti Meta podľa tejto Zmluvy, ale spoločnosť Meta naďalej nesie zodpovednosť za dodržiavanie tejto Zmluvy zo strany akéhokoľvek subdodávateľa.
  11. Vyššia moc. Žiadna strana nebude niesť zodpovednosť voči druhej za akékoľvek omeškanie alebo neplnenie akýchkoľvek záväzkov podľa tejto Zmluvy (s výnimkou neuhradenia poplatkov), ak je omeškanie alebo neplnenie spôsobené nepredvídanými udalosťami, ktoré nastali po podpísaní tejto Zmluvy a na ktoré daná strana odôvodnene nemá vplyv, napríklad štrajk, blokáda, vojna, teroristický čin, nepokoje, prírodná katastrofa, zlyhanie alebo obmedzenie dodávok elektrickej energie alebo obmedzenie prístupu k telekomunikačným alebo dátovým sieťam alebo službám, či odmietnutie licencie alebo oprávnenia zo strany vládneho úradu alebo subjektu.
  12. Webové stránky tretích strán. Služba Workplace môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. To však neznamená, že podporujeme nejakú webovú stránku a nie sme zodpovední za činnosť, obsah, informácie alebo údaje webových stránok tretích strán alebo ich činnosť alebo akékoľvek odkazy, ktoré obsahujú, či akékoľvek ich zmeny alebo aktualizácie. Webové stránky tretích strán môžu poskytovať svoje vlastné podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na vás a vašich Používateľov, a vaše používanie týchto webových stránok tretích strán nepodlieha tejto Zmluve.
  13. Kontroly vývozu a obchodné sankcie. Zákazník pri používaní služby Workplace súhlasí s tým, že bude dodržiavať všetky právne predpisy a nariadenia o vývoze a dovoze Spojených štátov amerických a iných príslušných jurisdikcií, ako aj všetky príslušné sankcie alebo obchodné obmedzenia. Bez obmedzenia vyššie uvedeného Zákazník vyhlasuje a zaručuje sa: (a) že nie je uvedený na žiadnom z amerických (USA) vládnych zoznamov zakázaných strán alebo strán, na ktoré sa vzťahujú nejaké obmedzenia; (b) nie sú naňho uvalené žiadne sankcie zo strany OSN, USA, EÚ ani žiadne iné hospodárske sankcie ani obchodné obmedzenia a (c) nevykonáva činnosť v krajine, na ktorú sú uvalené rozsiahle obchodné sankcie USA, ani v nej nemá Používateľov.
  14. Podmienky používania pre Vládne subjekty. Ak ste Vládny subjekt, vyhlasujete, že (i) žiadne platné právne predpisy, zásady alebo pravidlá vás neobmedzujú, pokiaľ ide o odsúhlasenie a vykonávanie alebo akceptovanie vykonávania akejkoľvek podmienky tejto Zmluvy; (ii) žiadne platné právne predpisy, zásady alebo pravidlá nespôsobujú nevymožiteľnosť žiadnej podmienky tejto Zmluvy voči vám alebo ktorémukoľvek príslušnému Vládnemu subjektu; (iii) ste oprávnený a podľa platných právnych predpisov, zásad a pravidiel máte právnu spôsobilosť zastupovať a zaväzovať akékoľvek príslušné Vládne subjekty k tejto Zmluve a (iv) uzatvárate túto Zmluvu na základe nestranného rozhodnutia týkajúceho sa hodnoty služby Workplace pre vás a vašich Používateľov a vaše rozhodnutie uzavrieť túto Zmluvu neovplyvnilo žiadne nevhodné konanie alebo konflikt záujmov. Neuzatvárajte túto Zmluvu, ak nemôžete dať vyhlásenia uvedené v tomto oddiele 11.n. Ak Vládny subjekt uzatvorí túto Zmluvu v rozpore s týmto oddielom 11.n, spoločnosť Meta sa môže rozhodnúť, že ukončí túto Zmluvu.
  15. Ďalší predajcovia. Môžete sa rozhodnúť, že k službe Workplace budete pristupovať a používať ju prostredníctvom Ďalšieho predajcu. Ak pristupujete k službe Workplace a používate ju prostredníctvom Ďalšieho predajcu, nesiete výlučnú zodpovednosť za: (i) akékoľvek súvisiace práva a povinnosti uvedené vo vašej príslušnej zmluve s vaším Ďalším predajcom a (ii) tak, ako je to vo vzťahu medzi vami a spoločnosťou Meta, za akýkoľvek prístup zo strany Ďalšieho predajcu k vašej inštancii služby Workplace, Vašim údajom a akýmkoľvek účtom Používateľov, ktoré môžete vytvoriť pre svojho Ďalšieho predajcu. Okrem toho, ak pristupujete k službe Workplace a používate ju prostredníctvom Ďalšieho predajcu, súhlasíte, že Podmienky pre zákazníka ďalšieho predajcu budú mať prednosť pred akýmikoľvek protichodnými podmienkami uvedenými v tejto Zmluve.
 12. Vymedzenie pojmov
  V tejto Zmluve, pokiaľ nie je uvedené inak:
  Zásady primeraného použitia“ sú pravidlá používania služby Workplace, ktoré nájdete na stránke www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP, v znení prípadných neskorších zmien.
  Pridružená spoločnosť“ je subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo vlastní alebo má pod kontrolou, je vo vlastníctve alebo je pod kontrolou alebo patrí do spoločného vlastníctva alebo kontrolu strany, pričom „kontrola“ znamená právomoc riadiť vedenie alebo záležitosti subjektu a „vlastníctvo“ znamená skutočné vlastníctvo vo výške 50 % (alebo ak príslušná jurisdikcia neumožňuje väčšinové vlastníctvo, v maximálnej výške povolenej podľa jej zákonov) alebo väčšie množstvo majetkových cenných papierov subjektu alebo rovnocenných hlasovacích podielov. Na účely tejto definície, Vládny subjekt nie je pridruženou spoločnosťou iného Vládneho subjektu, pokiaľ nemá tento iný Vládny subjekt pod úplnou kontrolou.
  Dodatok k spracúvaniu údajov“ je dodatok k spracúvaniu údajov, ktorý je pripojený k tejto Zmluve a tvorí jej súčasť vrátane všetkých podmienok, na ktoré sa v nich odkazuje.
  Dodatok k zabezpečeniu údajov“ je dodatok k zabezpečeniu údajov, ktorý je pripojený k tejto Zmluve a tvorí jej súčasť.
  Vládny subjekt“ je akákoľvek krajina alebo jurisdikcia na svete, čo okrem iného zahŕňa akúkoľvek štátnu, miestnu, obecnú, regionálnu alebo inú jednotku alebo politickú subdivíziu vlády, akúkoľvek vládnu organizáciu, orgán, podnik alebo iný subjekt, ktorý je založený, vlastnený alebo riadený danou štátnou mocou, a akéhokoľvek zástupcu alebo predstaviteľa vyššie uvedeného.
  Zákony“ sú všetky platné miestne, štátne, federálne a medzinárodné právne predpisy, nariadenia a dohovory, čo okrem iného zahŕňa aj tie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov a prenosu údajov, medzinárodných komunikačných prostriedkov, vývozu technických alebo osobných údajov a verejného obstarávania.
  Ďalší predajca“ je partner tretej strany, ktorý má platnú zmluvu so spoločnosťou Meta, ktorá ho oprávňuje ďalej predávať službu Workplace a uľahčovať prístup k nej.
  Podmienky pre zákazníka ďalšieho predajcu“ sú podmienky, ktoré nájdete na https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms, v znení prípadných neskorších zmien a ktoré sú súčasťou tejto Zmluvy a predstavujú dodatočné podmienky medzi stranami, ktoré pre vás platia, ak pristupujete k službe Workplace a používate ju prostredníctvom Ďalšieho predajcu.
  Používatelia“ sú vaši zamestnanci, dodávatelia alebo iní jednotlivci vašich Pridružených spoločností, ktorým povolíte prístup do služby Workplace.
  Služba Workplace“ je služba Workplace, ktorú vám poskytujeme na základe tejto Zmluvy, a jej všetky následné verzie vrátane všetkých webov, aplikácií, online služieb, nástrojov a obsahu, ktoré vám môžeme poskytnúť podľa tejto Zmluvy v znení prípadných neskorších zmien.
  Vaše údaje“ sú (a) všetky kontaktné informácie alebo údaje o sieti alebo registrácii účtu, ktoré vy alebo vaši Používatelia uvádzate v službe Workplace; (b) akýkoľvek obsah alebo údaje, ktoré vy alebo vaši Používatelia publikujete, uverejňujete, zdieľate, prenášate alebo poskytujete v službe Workplace; (c) informácie, ktoré zhromažďujeme, keď nás vy alebo vaši Používatelia kontaktujete alebo angažujete v súvislosti s podporou týkajúcou sa služby Workplace vrátane informácií o hardvéri a softvéri a ďalších podrobností zhromaždených v súvislosti s podporou v prípade incidentov; a (d) akékoľvek funkčné informácie alebo informácie v súvislosti s používaním (napr. IP adresy, typy prehliadačov a operačných systémov a identifikátory zariadení), ktoré sa týkajú interakcie Používateľov so službou Workplace.
  Vaše zásady“ sú akékoľvek z vašich platných zásad vzťahujúcich sa na zamestnancov, systémy, súkromie, personálne záležitosti, sťažnosti alebo iné zásady.Dodatok k spracúvaniu údajov

 1. Vymedzenie pojmov
  V rámci tohto Dodatku k spracúvaniu údajov, pojem „GDPR“ je všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679) a pojmy „Prevádzkovateľ“, „Sprostredkovateľ údajov“, „Dotknutá osoba“, „Osobné údaje“, „Porušenie ochrany osobných údajov“ a „Spracúvanie“ majú rovnaký význam, ako je vymedzený v GDPR. „Spracúvaný“ a „Spracúvať“ sú vykladané v súlade s definíciou „Spracúvania“. Odkazy na nariadenie GDPR a jeho ustanovenia zahŕňajú nariadenie GDPR v znení neskorších zmien, ako bude zapracované do právnych predpisov Spojeného kráľovstva. Všetky ostatné výrazy definované v tomto dodatku majú rovnaký význam ako v iných častiach tejto Zmluvy.
 2. Spracúvanie údajov
  1. Pri vykonávaní svojej činnosti ako Sprostredkovateľa podľa tejto Zmluvy vo vzťahu k akýmkoľvek Osobným údajom v rámci Vašich údajov („Vaše osobné údaje“) spoločnosť Meta potvrdzuje, že:
   1. trvanie, predmet, povaha a účel Spracúvania zodpovedajú tým špecifikovaným v Zmluve;
   2. typy Spracúvaných Osobných údajov musia obsahovať aj tie, ktoré sú špecifikované v definícii Vašich údajov;
   3. kategórie Dotknutých osôb zahŕňajú vašich zástupcov, Používateľov a akékoľvek ďalšie osoby identifikované alebo identifikovateľné pomocou Vašich osobných údajov; a
   4. Vaše povinnosti a práva ako Prevádzkovateľa údajov vo vzťahu k vašim osobným údajom sú stanovené v tejto Zmluve.
  2. V rozsahu, v akom spoločnosť Meta spracúva Vaše osobné údaje podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, spoločnosť Meta:
   1. spracúva Vaše osobné údaje iba v súlade s Vašimi pokynmi uvedenými v tejto Zmluve a pokiaľ ide o prenos Vašich osobných údajov, v súlade s akýmikoľvek výnimkami povolenými v článku 28 ods. 3 písm. a) GDPR;
   2. zabezpečí, aby sa zamestnanci oprávnení Spracúvať Vaše osobné údaje podľa tejto Zmluvy zaviazali, že zachovajú dôvernosť informácií, alebo aby boli viazaní vhodnou zákonnou povinnosťou zachovávať dôvernosť informácií v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi;
   3. implementuje technické a organizačné opatrenia uvedené v Dodatku k zabezpečeniu údajov;
   4. pri menovaní subsprostredkovateľov dodržiava podmienky uvedené nižšie v oddieloch 2.c a 2.d tohto Dodatku k spracúvaniu údajov;
   5. vám vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pomáha, aby vám umožnila prostredníctvom služby Workplace splniť všetky povinnosti odpovedať na žiadosti pokiaľ ide o výkon práv Dotknutými osobami podľa kapitoly III GDPR;
   6. vám pomáha zabezpečiť plnenie povinností podľa článkov 32 až 36 GDPR zohľadňujúc povahu Spracúvania a informácie dostupné spoločnosti Meta;
   7. po ukončení Zmluvy odstráni Osobné údaje podľa Zmluvy, pokiaľ právne predpisy Európskej únie alebo členského štátu nevyžadujú zachovanie Osobných údajov;
   8. vám sprístupni informácie opísané v tejto Zmluve a prostredníctvom služby Workplace v súlade so záväzkom spoločnosti Meta sprístupni všetky informácie, ktoré sú potrebné na preukázanie dodržiavania povinností spoločnosti Meta podľa článku 28 GDPR; a
   9. každý rok zabezpečí, aby audítor tretej strany, vybraný spoločnosťou Meta, vykonal audit SOC 2 typ II alebo iný štandardný odvetvový audit riadenia spoločnosti Meta týkajúci sa služby Workplace a daného audítora tretej strany týmto poveríte vy. Na vašu žiadosť vám spoločnosť Meta poskytne kópiu aktuálnej audítorskej správy a táto správa sa bude považovať za Dôverné informácie spoločnosti Meta.
  3. Oprávňujete spoločnosť Meta zadávať svoje povinnosti týkajúce sa Spracúvania údajov podľa tejto Zmluvy svojim Afiliáciám a ďalším tretím stranám, ktorých zoznam vám spoločnosť Meta poskytne na základe vašej písomnej žiadosti. Spoločnosť Meta to urobí len po uzatvorení písomnej dohody s takýmto subsprostredkovateľom, ktorá mu uloží rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany údajov, aké sú uložené spoločnosti Meta podľa tejto Zmluvy. Ak subsprostredkovateľ nesplní tieto povinnosti, spoločnosť Meta vám aj naďalej ručí za plnenie povinností subsprostredkovateľa, pokiaľ ide o ochranu údajov.
  4. V prípade, že spoločnosť Meta zaangažuje ďalšieho alebo náhradného subsprostredkovateľa (subsprostredkovateľov), spoločnosť Meta vás bude informovať o ďalšom alebo náhradnom subsprostredkovateľovi (subsprostredkovateľoch) najneskôr štrnásť (14) dní pred vymenovaním ďalšieho alebo náhradného subsprostredkovateľa (subsprostredkovateľov) do funkcie. Môžete vzniesť námietku voči angažovaniu ďalšieho alebo náhradného subsprostredkovateľa (subsprostredkovateľov) do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy vás spoločnosť Meta informovala, a to okamžitým ukončením Zmluvy písomným oznámením doručeným spoločnosti Meta.
  5. Spoločnosť Meta vás bez zbytočného odkladu informuje v prípade, že sa dozvie o Porušení ochrany osobných údajov v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi. V čase upozornenia alebo čo najskôr po upozornení musí takéto oznámenie pokiaľ možno obsahovať relevantné informácie o povahe Porušenia ochrany osobných údajov vrátane počtu vašich dotknutých záznamov, kategórii a približnom počte dotknutých Používateľov, predpokladaných následkoch porušenia a všetkých aktuálnych alebo navrhovaných prostriedkoch nápravy na zmiernenie možných nepriaznivých účinkov porušenia.
  6. V rozsahu, v akom sa GDPR alebo právne predpisy v oblasti ochrany údajov platné v EHP, Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku uplatňujú na Spracúvanie Vašich údajov podľa tohto Dodatku k spracúvaniu údajov, sa Európsky dodatok k prenosu údajov uplatňuje na prenosy údajov vykonávané spoločnosťou Meta Platforms Ireland Ltd a je súčasťou tohto Dodatku k spracúvaniu údajov, do ktorého je zahrnutý formou odkazu.
 3. Podmienky platné pre Sprostredkovateľa v USA
  1. V rozsahu, v akom sa uplatňujú Podmienky spoločnosti Meta platné pre Sprostredkovateľa v USA, tvoria súčasť tejto Zmluvy a sú do nej začlenené formou odkazu, s výnimkou časti 3 (Povinnosti spoločnosti), ktorá je výslovne vylúčená.

Dodatok k zabezpečeniu údajov

 1. Okolnosti a účel
  Tento dokument opisuje minimálne požiadavky na bezpečnosť, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie služby Workplace spoločnosťou Meta.
 2. Systém správy zabezpečenia informácií
  Spoločnosť Meta zriadila a bude udržiavať systém správy zabezpečenia informácií (ISMS), ktorého cieľom je implementovať štandardné odvetvové postupy zabezpečenia informácií týkajúce sa jej poskytovania služby Workplace. Systém ISMS spoločnosti Meta je určený na ochranu pred neoprávneným prístupom, poskytovaním, používaním, stratou alebo zmenou Vašich údajov.
 3. Proces riadenia rizík
  Zabezpečenie informácií a zariadení na spracúvanie informácií vrátane IT infraštruktúry a fyzických zariadení sa zakladá na hodnotení rizík. Hodnotenie rizík v službe Workplace sa bude vykonávať pravidelne.
 4. Organizácia zabezpečenia informácií
  Spoločnosť Meta určila bezpečnostného pracovníka, ktorý je plne zodpovedný za zabezpečenie v rámci organizácie. Spoločnosť Meta určila personál zodpovedný za dohľad nad zabezpečením vášho modelu služby Workplace.
 5. Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia
  Bezpečnostné opatrenia spoločnosti Meta zahŕňajú kontroly, ktoré sú navrhnuté tak, aby primerane zaručovali, že prístup k fyzickým zariadeniam na spracúvanie údajov majú iba oprávnené osoby a že sú zavedené kontroly prostredia za účelom zistenia, prevencie a kontroly deštrukcie v prípade nebezpečenstva. Tieto kontroly zahŕňajú:
  Tieto kontroly zahŕňajú:
  • zaznamenávanie a preverovanie všetkých fyzických prístupov zamestnancov a zmluvných strán k zariadeniam na spracúvanie údajov;
  • kamerové systémy na kritických vstupných miestach k zariadeniam na spracúvanie údajov;
  • systémy, ktoré monitorujú a kontrolujú teplotu a vlhkosť počítačového zariadenia; a
  • napájacie zdroje a záložné generátory.
  Spoločnosť Meta bude implementovať štandardné odvetvové postupy pre bezpečné vymazanie a odstránenie údajov na elektronických médiách, ktoré sú predmetom Zmluvy.
 6. Segregácia údajov
  Spoločnosť Meta vytvorí technické mechanizmy, ktoré zabezpečia, že Vaše údaje budú logicky segregované od údajov iných zákazníkov a že Vaše údaje budú k dispozícii iba oprávneným používateľom.
 7. Personál
  1. Školenie
   Spoločnosť Meta zabezpečí, aby všetci zamestnanci, ktorí majú prístup k Vašim údajom, absolvovali bezpečnostné školenie.
  2. Previerka a overovanie zamestnancov
   Spoločnosť Meta:
   • má zavedený proces overovania totožnosti personálu, ktorý pracuje s vaším modelom služby Workplace.
   • má zavedený proces overovania minulosti personálu, ktorý pracuje s vaším modelom služby Workplace v súlade s normami spoločnosti Meta.
   Spoločnosť Meta poskytne osobný identifikačný preukaz s fotkou a menom celému personálu, pracujúcemu s vaším modelom služby Workplace. Identifikačné karty sa vyžadujú pri vstupe ku všetkým zariadeniam spoločnosti Meta.
  3. Porušenie bezpečnosti zo strany personálu
   Spoločnosť Meta zavedie sankcie za neoprávnený alebo zakázaný prístup k Vašim údajom zo strany personálu spoločnosti Meta vrátane trestov, medzi ktoré patrí aj ukončenie pracovného pomeru.
 8. Testovanie zabezpečenia
  Spoločnosť Meta vykoná pravidelné testovanie zabezpečenia a zraniteľnosti s cieľom posúdiť, či sú kľúčové kontroly vykonávané riadne a či sú efektívne.
 9. Kontrola prístupu
  1. Správa používateľských hesiel
   Spoločnosť Meta musí mať zavedený proces na správu používateľských hesiel, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby boli heslá osobné a neoprávnené osoby k nimi nemali prístup, pričom má zahŕňať minimálne:
   • zabezpečenie hesla vrátane overenia totožnosti používateľa pred udelením nového, náhradného alebo dočasného hesla;
   • šifrovanie všetkých hesiel pri ukladaní do počítačových systémov alebo pri prenose cez sieť;
   • zmenu všetkých predvolených hesiel od dodávateľov;
   • silné heslá s ohľadom na ich zamýšľané použitie;
   • informovanosť používateľov.
  2. Správa používateľského prístupu
   Spoločnosť Meta bez zbytočného odkladu implementuje proces zmeny a/alebo zrušenia prístupových práv a identifikátorov používateľa. Spoločnosť Meta má zavedené postupy na hlásenie a zrušenie ohrozených prístupových údajov (hesiel, tokenov atď.) 24/7. Spoločnosť Meta implementuje príslušné bezpečnostné logy vrátane identifikácie používateľa a časových značiek. Hodiny sa zosynchronizujú s NTP.
   Zaznamenávať sa musia minimálne tieto udalosti:
   • zmeny autorizácie;
   • neúspešné a úspešné pokusy o autentifikáciu a prístup; a
   • operácie čítania a zápisu.
 10. Zabezpečenie komunikácií
  1. Zabezpečenie sietí
   Spoločnosť Meta využíva technológie, ktoré zodpovedajú odvetvovým normám pre sieťovú segregáciu.
   Vzdialený prístup k sieti vyžaduje šifrovanú komunikáciu pomocou zabezpečených protokolov a použitie multifaktorovej autentifikácie.
  2. Ochrana údajov pri prenose
   Spoločnosť Meta bude presadzovať používanie vhodných protokolov určených na ochranu dôvernosti údajov pri prenose cez verejné siete.
 11. Prevádzková bezpečnosť
  Spoločnosť Meta vytvorí a bude udržiavať program správy zraniteľnosti pre službu Workplace, ktorý bude zahŕňať definíciu úloh a povinností, osobitné vlastníctvo monitorovania zraniteľnosti, hodnotenie rizík zraniteľnosti a rozmiestnenie patchov.
 12. Správa bezpečnostných incidentov
  Spoločnosť Meta vytvorí a bude udržiavať plán reakcie na bezpečnostné incidenty, určený na monitorovanie, detekciu a riešenie možných bezpečnostných incidentov, ktoré ovplyvňujú váš model služby Workplace. Plán reakcie na bezpečnostné incidenty musí zahŕňať minimálne definíciu úloh a zodpovednosti, komunikáciu a dodatočné revízie, vrátane analýzy základných príčin a plánov nápravy.
  Spoločnosť Meta bude v službe Workplace monitorovať všetky porušenia bezpečnosti a škodlivú činnosť. Proces monitorovania a detekčné techniky musia byť navrhnuté tak, aby umožňovali odhaľovanie bezpečnostných incidentov, ktoré ovplyvňujú váš model služby Workplace, podľa príslušných hrozieb a správ o pretrvávajúcich hrozbách.
 13. Nepretržitá prevádzka
  Spoločnosť Meta sa riadi plánom nepretržitej prevádzky, ktorým reaguje na núdzové alebo iné kritické situácie, ktoré by mohli poškodiť váš model služby Workplace. Spoločnosť Meta aspoň raz ročne formálne preskúma svoj plán nepretržitej prevádzky.
Posledná aktualizácia: 27. marca 2023