Zásady ochrany súkromia pre službu Workplace


Workplace from Meta je online platforma vytvorená spoločnosťou Meta, ktorá umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať informácie v práci. Platforma Workplace zahŕňa weby, aplikácie a súvisiace online služby Workplace, spolu nazývané „Služba“.
Tieto Zásady ochrany súkromia opisujú, ako sa vaše údaje zhromažďujú, používajú a zdieľajú pri používaní Služby.
Služba je určená na používanie organizáciami a v súlade s ich pokynmi, pričom vám ju poskytuje váš zamestnávateľ alebo iná organizácia, ktorá vám umožnila prístup k Službe a jej používanie (vaša „Organizácia“).
Služba je oddelená od ostatných služieb spoločnosti Meta, ktoré môžete využívať. Tieto ostatné služby spoločnosti Meta vám poskytuje spoločnosť Meta a vzťahujú sa na ne vlastné podmienky. Službu však poskytuje vaša Organizácia a riadi sa týmito Zásadami ochrany súkromia, Zásadami primeraného použitia služby Workplace a Zásadami používania súborov cookie služby Workplace.
Vaša Organizácia nesie zodpovednosť za váš účet v službe Workplace a spravuje ho („váš Účet“). Vaša Organizácia tiež nesie zodpovednosť za zhromažďovanie a používanie akýchkoľvek údajov, ktoré uvediete alebo poskytnete prostredníctvom Služby, a takéto používanie údajov sa riadi podmienkami, ktoré vaša Organizácia zaviedla so spoločnosťou Meta.
Vaša Organizácia môže okrem týchto Zásad ochrany súkromia zaviesť ďalšie zásady alebo kódexy správania, ktoré sa budú vzťahovať na vaše používanie Služby.
Ak máte otázky ohľadom používania Služby, kontaktujte svoju Organizáciu.

I. Aké druhy informácií sa zhromažďujú?
Vaša Organizácia bude zhromažďovať tieto druhy informácií, keď vy, vaši kolegovia alebo iní používatelia budete pristupovať do Služby:
 • vaše kontaktné informácie, ako je celé meno a e-mailová adresa;
 • vaše používateľské meno a heslo;
 • informácie o pracovnej pozícii, oddelení a ďalšie informácie týkajúce sa vašej práce alebo Organizácie;
 • obsah, komunikácie a ďalšie informácie, ktoré poskytujete pri používaní Služby, napríklad keď si registrujete účet, keď vytvárate alebo zdieľate obsah a keď si s inými posielate správy alebo s nimi komunikujete. Môže to zahŕňať informácie v obsahu alebo o obsahu, ktorý poskytujete (ako sú metaúdaje), napríklad miesto vytvorenia fotky alebo dátum vytvorenia súboru;
 • obsah, komunikácie a informácie, ktoré poskytujú iní ľudia, keď používajú Službu. Môže to zahŕňať informácie o vás, napríklad keď zdieľajú alebo komentujú fotku, na ktorej ste, keď vám pošlú správu alebo keď nahrajú, synchronizujú alebo importujú vaše kontaktné informácie;
 • všetky komunikácie s ostatnými používateľmi Služby;
 • používateľské komunikácie, spätnú väzbu, návrhy a nápady odoslané vašej Organizácii;
 • fakturačné údaje; a
 • informácie, ktoré poskytujete, keď vy alebo vaša Organizácia kontaktujete alebo angažujete podporu platformy v súvislosti so Službou.

II. Ako tieto informácie používa vaša Organizácia?
Vaša Organizácia bude zdieľať informácie, ktoré zhromažďuje, so spoločnosťou Meta ako poskytovateľom platformy, aby spoločnosť Meta mohla poskytovať a podporovať Službu pre vašu Organizáciu a ostatných používateľov, a to v súlade s akýmikoľvek ďalšími pokynmi vašej Organizácie. Príklady takého použitia zahŕňajú:
 • komunikáciu s používateľmi a administrátormi ohľadom ich používania Služby;
 • podporu bezpečnosti a zabezpečenia Služby pre vašu Organizáciu a ostatných používateľov, napríklad vyšetrovaním podozrivých aktivít alebo porušení platných podmienok a zásad;
 • personalizáciu vášho prostredia a prostredia vašej Organizácie, čo je súčasť poskytovania Služby;
 • vývoj nových nástrojov, produktov alebo služieb v rámci Služby pre vašu Organizáciu;
 • priradenie aktivity v Službe na rôznych zariadeniach prevádzkovaných tou istou osobou, aby sa zlepšila celková prevádzka Služby;
 • identifikáciu a opravu chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť; a
 • vykonávanie analýzy údajov a systémov vrátane výskumu na zlepšenie Služby.

III. Poskytnutie informácií
Vaša Organizácia poskytuje zhromažďované informácie nasledujúcimi spôsobmi:
 • poskytovateľom služieb tretích strán, ktorí môžu pomáhať pri poskytovaní Služby alebo časti Služby;
 • aplikáciám, webovým stránkam alebo iným službám tretích strán, ku ktorým sa môžete pripojiť prostredníctvom Služby;
 • v súvislosti s významnou korporátnou transakciou, ako je prevod Služby, zlúčenie, konsolidácia, predaj aktív alebo v nepravdepodobnom prípade konkurzu alebo platobnej neschopnosti;
 • na ochranu bezpečnosti akejkoľvek osoby; na riešenie podvodov, bezpečnostných alebo technických záležitostí; a
 • v súvislosti s predvolaním, súdnym príkazom, príkazom na sprístupnenie alebo inou žiadosťou alebo príkazom orgánu presadzovania práva.

IV. Prístup k vašim informáciám a ich úprava
Vy a vaša Organizácia máte prístup k informáciám, ktoré ste nahrali v Službe, a môžete ich opraviť alebo odstrániť pomocou nástrojov poskytnutých v Službe (napríklad upraviť informácie v profile alebo prostredníctvom záznamu o činnosti). Ak to nemôžete urobiť pomocou nástrojov poskytnutých v Službe, kontaktujte priamo svoju Organizáciu, aby ste získali prístup k svojim informáciám alebo ich upravili.

V. Odkazy a obsah tretích strán
Služba môže obsahovať odkazy na obsah udržovaný tretími stranami, na ktorý nemá vaša Organizácia nijaký dosah. Odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každého webu, ktorý navštívite.

VI. Zrušenie Účtu
Ak nechcete Službu viac používať, obráťte sa na svoju Organizáciu. Takisto, ak prestanete pracovať pre Organizáciu alebo s ňou spolupracovať, Organizácia môže deaktivovať váš účet a/alebo odstrániť akékoľvek informácie súvisiace s vaším Účtom.
Zvyčajne trvá asi 90 dní, kým sa účet po jeho zrušení odstráni, ale niektoré informácie môžu zostať na záložných kópiách počas primeraného časového obdobia. Upozorňujeme, že obsah, ktorý vytvoríte a zdieľate v Službe, je vlastníctvom vašej Organizácie a môže zostať v Službe a byť dostupný, aj keď vaša Organizácia váš účet deaktivuje alebo zruší. V tomto zmysle je obsah, ktorý poskytujete v Službe, rovnaký ako ostatné typy obsahu (napríklad prezentácie alebo poznámky), ktoré môžete vytvárať v priebehu svojej práce.

VII. Zmeny našich Zásad ochrany súkromia
Tieto Zásady ochrany súkromia môžeme priebežne aktualizovať. Po ich aktualizácii sa zmení ďalej uvedený dátum „poslednej aktualizácie“ a nové Zásady ochrany súkromia budú uverejnené online.

VIII. Kontakt
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany súkromia alebo Zásad primeraného použitia služby Workplace, kontaktujte svoju Organizáciu prostredníctvom jej administrátora.
Ak ste obyvateľom štátu Kalifornia, vaša Organizácia vám prostredníctvom svojho administrátora poskytne viac informácií o právach na súkromie spotrebiteľa.

Posledná aktualizácia: 5. apríla 2022