Dodatok k spracúvaniu údajov

 1. Definície
  V rámci tohto Dodatku k spracúvaniu údajov, „GDPR“ je všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) a „Prevádzkovateľ“, „Sprostredkovateľ údajov“, „Dotknutá osoba“, „Osobné údaje“, „Porušenie ochrany osobných údajov“ a „Spracúvanie“ majú rovnaký význam, ako je definované v GDPR. „Spracúvaný“ a „Spracúvať“ sú vykladané v súlade s definíciou „Spracúvanie“. Všetky ostatné výrazy definované v tomto dodatku majú rovnaký význam ako v iných častiach tejto Zmluvy.
 2. Spracúvanie údajov
  1. Pri vykonávaní svojej činnosti ako Sprostredkovateľa podľa tejto Zmluvy vo vzťahu k akýmkoľvek osobným údajom v rámci vašich Údajov („vaše Osobné údaje“) Facebook potvrdzuje, že:
   1. trvanie, predmet, povaha a účel spracúvania zodpovedajú tým špecifikovaným v Zmluve;
   2. typy spracúvaných Osobných údajov musia obsahovať aj tie, ktoré sú špecifikované v definícii vašich Údajov;
   3. kategórie Dotknutých osôb zahŕňajú vašich zástupcov, Používateľov a akékoľvek ďalšie osoby identifikované alebo identifikovateľné pomocou vašich Osobných údajov; a
   4. vaše povinnosti a práva ako Prevádzkovateľa údajov vo vzťahu k vašim Osobným údajom sú stanovené v tejto Zmluve.
  2. V rozsahu, v akom spoločnosť Facebook spracúva vaše Osobné údaje podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, spoločnosť Facebook:
   1. spracúva vaše Osobné údaje iba v súlade s vašimi pokynmi uvedenými v tejto Zmluve, a čo sa týka prenosu vašich Osobných údajov, v súlade s akýmikoľvek výnimkami povolenými v článku 28 ods. 3 písm. a) GDPR;
   2. zabezpečí, aby sa zamestnanci, oprávnení spracúvať vaše Osobné údaje podľa tejto Zmluvy, zaviazali, že zachovajú dôvernosť informácií alebo aby boli viazaní vhodnou zákonnou povinnosťou zachovávať dôvernosť informácií v súvislosti s vašimi Osobnými údajmi;
   3. implementuje technické a organizačné opatrenia uvedené v Dodatku k zabezpečeniu údajov;
   4. pri menovaní subsprostredkovateľov dodržiava podmienky uvedené nižšie v oddieloch 2.c a 2.d tohto Dodatku k spracúvaniu údajov;
   5. pomáha vám vhodnými technickými a organizačnými opatreniami, aby vám umožnila prostredníctvom služby Workplace splniť všetky povinnosti reagovať na žiadosti ohľadom výkonu práv Dotknutých osôb podľa kapitoly III GDPR;
   6. pomáha vám zabezpečiť plnenie povinností podľa článkov 32 až 36 GDPR, s ohľadom na povahu spracúvania a informácie dostupné spoločnosti Facebook;
   7. po skončení platnosti Zmluvy odstráni Osobné údaje podľa Zmluvy, pokiaľ právne predpisy Európskej únie alebo členského štátu nevyžadujú zachovanie Osobných údajov;
   8. sprístupni vám informácie opísané v tejto Zmluve a prostredníctvom služby Workplace v súlade so záväzkom spoločnosti Facebook sprístupni všetky informácie, ktoré sú potrebné na preukázanie dodržiavania povinností spoločnosťou Facebook podľa článku 28 GDPR; a
   9. každý rok zabezpečí, aby audítor tretej strany, vybraný spoločnosťou Facebook, vykonal audit SOC 2 typ II alebo iný štandardný odvetvový audit riadenia spoločnosti Facebook týkajúci sa služby Workplace a daného audítora tretej strany týmto poveríte vy. Na vašu žiadosť vám spoločnosť Facebook poskytne kópiu aktuálnej audítorskej správy a táto správa sa bude považovať za Dôverné informácie spoločnosti Facebook.
  3. Oprávňujete spoločnosť Facebook zadávať svoje povinnosti ohľadom spracúvania údajov podľa tejto Zmluvy svojim pridruženým spoločnostiam a ďalším tretím stranám, ktorých zoznam vám spoločnosť Facebook poskytne na základe vašej písomnej žiadosti. Spoločnosť Facebook to urobí len po uzatvorení písomnej dohody s takýmto subsprostredkovateľom, ktorá mu uloží rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany údajov, aké sú uložené spoločnosti Facebooku podľa tejto Zmluvy. Ak subsprostredkovateľ nesplní tieto povinnosti, spoločnosť Facebook vám aj naďalej ručí za plnenie povinností subsprostredkovateľa ohľadom ochrany údajov.
  4. V prípade, že spoločnosť Facebook zaangažuje ďalšieho alebo náhradného subsprostredkovateľa (subsprostredkovateľov) od (i) 25. mája 2018 alebo (ii) od dátumu účinnosti (podľa toho, čo nastane neskôr), spoločnosť Facebook vás bude informovať o ďalšom alebo náhradnom subsprostredkovateľovi (subsprostredkovateľoch), najneskôr štrnásť (14) dní pred vymenovaním ďalšieho alebo náhradného subsprostredkovateľa (subsprostredkovateľov) do funkcie. Môžete vzniesť námietku voči angažovaniu ďalšieho alebo náhradného subsprostredkovateľa (subsprostredkovateľov) do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy vás spoločnosť Facebook informovala, a to okamžitým odstúpením od Zmluvy písomným oznámením spoločnosti Facebook.
  5. Spoločnosť Facebook vás bez zbytočného odkladu informuje v prípade, že sa dozvie o Porušení ochrany osobných údajov v súvislosti s vašimi Osobnými údajmi. V čase upozornenia alebo čo najskôr po upozornení musí takéto oznámenie obsahovať relevantné informácie o povahe Porušenia a počte dotknutých záznamov, kategórii a približnom počte príslušných dotknutých Používateľov, predpokladaných následkoch porušenia a všetkých aktuálnych alebo navrhovaných prostriedkoch nápravy na zmiernenie možných nepriaznivých účinkov porušenia.